Общи условия

Уважаеми гости,нашето желание е да получите най-доброто преживяване,както от град Баня,така и от нашите услуги.
За да постигнем това ние сме разработили следните политики и препоръки,с които учтиво Ви молим да се съобразите по време на престоя си при нас.

ПРАВИЛНИК
1. Регистрация на гостите се извършва след представяне на документ за
самоличност.
2.Настаняването в хотела се извършва след 14.00 часа.
3.Стаята се освобождава до 12. 00 часа в деня на отпътуването,след този час се заплаща престой в размер на 20 лв.,като в такъв случай стаята трябва да бъде освободена до 16.00 часа,в противен случай се заплаща стойността на стаята в
размер на една нощувка.
4.При всяко напускане на стаята ключът се оставя на рецепция.
5.Не се допуска нощуване в хотела на лица,които не са регистрирани.
6.Ежедневно почисване на стаите се извършва от 09 до 12 часа.
7.Нанесените щети върху собствеността на хотела се заплащат на рецепция преди напускането му.
8.Не е разрешено скачането в басейна.
9.Не е разрешено къпането с дрехи в басейна.
10.Не е разрешено пушенето в общите части на хотела и хотелските стаи.
11.Гостите на хотела трябва да пазят тишина в нощните часове/след 23 часа/ и следобедни часове/от 14 до 16 часа/.
12.Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество/хавлии,кърпи,инвентар,
посуда и др/по време на престоя на гостите в хотела.
13.Гостите на хотела по време на престоя си нямат право да внасят и използват
хранителни продукти в стаите,освен с предварителен регламент.
14.Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията
на хотела.
15.Гостите на хотела нямат право да внасят и използват електронагревателни
/отоплителни/уреди и съоражения по време на престоя си в хотела.
16.Гостите на хотела носят материална/финансова/отговорност за повреденото
и изгубено имущество на хотела.
17.Работно време басейн: 08:00 – 20:00.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Условия за ползване на www.royalbath.bg
Съдържащата се в сайта www.royalbath.bg информация – име, текст, графични елементи, включително и не само лого, снимков материал към оферти, новини и рубрики, тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост, заедно с домейн www.royalbath.bg на ХОУП – 07 ЕООД. Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на ХОУП – 07 ЕООД; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.
ХОУП – 07 ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.royalbath.bg в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му. Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.
Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване
• ХОУП – 07 ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Баня 4360, адрес за кореспонденция ул. Липите № 26, регистрирана 11.02.2015 г.
• Сайтът www.royalbath.bg– съдържание, представляващи актуална информация и база данни на Дружеството, както и вътрешнофирмена информация – оферти, новини, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Дружеството;
• Условия – условия за използване на услугите на този сайт
• Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия
• Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са:
всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
• Търговска информация на Дружеството – всички оферти и тяхното съдържание, публикувани и видими от Потребителите на Сайта
• Клиенти на Дружеството– Физически или Юридически лица, сключили Възлагателен договор или друг документ, изразяващ договорните отношения с Дружеството във връзка с дейността, която тя осъществява.
Съгласие за ползване от потребители
Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта. Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва
Права и задължения на ХОУП – 07 ЕООД
• ХОУП – 07 ЕООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с актуалните оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта
• ХОУП – 07 ЕООД се задължава да предоставя коректно информацията относно Дружеството, които публикува в Сайта
• ХОУП – 07 ЕООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
• ХОУП – 07 ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ХОУП – 07 ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта
• ХОУП – 07 ЕООД, чрез предоставянето на информация за Дружеството, няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Сайта, а само да информира Потребителите за актуалната база данни на Дружеството
• С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които ХОУП – 07 ЕООД предлага, Дружеството си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта
• ХОУП – 07 ЕООД има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети с маркетингова, рекламна цел, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на услугите, които ХОУП – 07 ЕООД предоставя на клиентите си и Потребителите на Сайта. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
• Дружеството има право, но не и задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Дружеството, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел. ХОУП – 07 ЕООД се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.
• ХОУП – 07 ЕООД е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.
Отказ от отговорност
• Публикуването на информация в Сайта www.royalbath.bg не поражда задължение за ХОУП – 07 ЕООД да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието
• ХОУП – 07 ЕООД няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел
• ХОУП – 07 ЕООД не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта
• ХОУП – 07 ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители
Употреба на съдържание
• Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Дружеството. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ХОУП – 07 ЕООД
• Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Дружеството на Сайта е предоставено на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите
• ХОУП – 07 ЕООД може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.royalbath.bg и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ХОУП – 07 ЕООД и Дружеството не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях
Права и задължения на Потребителите
• Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна
• Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности
• Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адрес: office@royalbath.bg цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която ХОУП – 07 ЕООД му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта
• Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта
• Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Дружеството с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта
• Потребителят е длъжен да обезщети ХОУП – 07 ЕООД и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта
• Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети ХОУП – 07 ЕООД и всички трети лица, в случайте, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Дружеството и/или е довело до пропуснати ползи за ХОУП – 07 ЕООД, нейни служители, Клиенти или за трети лица
• Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Дружеството единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели